සුගතිගාමී වීම ��������������� ��������� ��������������� ��������������� ������������������������ 2

��������������� ��������� ��������������� ��������������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close