අභිධර්මයචිත්තයසිත ������������������ ��������� ��������� ���������

������������������ ��������� ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close