සුගතිගාමී වීම ��������������� ������������������������ ��������������� ������ ������������������ ������������������ 3

��������������� ������������������������ ��������������� ������ ������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close