දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාපිරිත් ඇසීම ��������������� ������������������������ ������ ������������ 2

��������������� ������������������������ ������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close