දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාපිරිත් ඇසීම ��������������� ������������������������������ ������������ 6

��������������� ������������������������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close