දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාපිරිත් ඇසීම ������������ ������������������ ������������ ��������� 19

������������ ������������������ ������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close