දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාපිරිත් ඇසීම ������������������������ ��������������� ��������������� 1

������������������������ ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close