දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාපිරිත් ඇසීම ������ ������������ ������������ ������������ ��������������� 4

������ ������������ ������������ ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close