භාවනාව ගති ලක්ෂනය අනුව

ගති ලක්ෂනය අනුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා