ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������������������ ��������������������� ���������������

������������������ ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close