දිව්‍ය ලෝකබ්‍රහ්ම අත්බව ��������� ������������-��������������� ��������� ��������� ������������������ ��������� ��������������������������� 2

��������� ������������-��������������� ��������� ��������� ������������������ ��������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close