දිව්‍ය ලෝකබ්‍රහ්ම අත්බව ������������������������������ -��������������� ��������� ������ ��������������������������� 1

������������������������������ -��������������� ��������� ������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close