අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ��������������� ��������������������� ��������� 1

��������������� ��������������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close