නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������� ��������������������� ������������������ ��������������� 5

��������� ��������������������� ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close