නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������� ��������� ��������������� 3

��������������� ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close