නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������ ������������������ ��������������������� 1

������������ ������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close