නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������� ������������������ ������ ������������������ 5

��������������� ������������������ ������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close