නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������ ��������� 2

������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close