නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������������ ������������ ������ ��������������� 12

������������������������ ������������ ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close