නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������ ������������ ������ ��������� ������������ 9

������������ ������������ ������ ��������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close