නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������ ������������ ������ ��������� ������������

������������ ������������ ������ ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close