නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ������������������ ������������

������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close