නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ��������������� ������������������ ������������ 6

��������������� ������������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close