නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ��������������� ��������������� ������������������ ��������������������� ������������ 1

��������������� ��������������� ������������������ ��������������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close