ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������������������������������ ������������������������ ���������

������������������������������ ������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close