නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය ��������������� ��������������������������������� ������������������

��������������� ��������������������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close