නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය ��������������� ��������������������������������� ������������������ 3

��������������� ��������������������������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close