නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය ��������������� ��������������������� - ��������������� 1

��������������� ��������������������� - ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close