නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය ��������������� ��������������������� - ���������������

��������������� ��������������������� - ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close