නිවන් මග ������������������������ ������������������ ��������������� ������������������ (������������������������)

������������������������ ������������������ ��������������� ������������������ (������������������������) යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close