නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������� ������������������������������ 6

��������������� ������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close