නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������������������� ������������������������������ ������������������������������ 2

��������������������������� ������������������������������ ������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close