නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������ ��������������� ������������������������������ 1

������������������ ��������������� ������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close