ත්‍රිවිධ රත්නයසංඝ රත්නය ��������� ������������ 1

��������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close