ත්‍රිවිධ රත්නයසංඝ රත්නය ������������������ ��������� 1

������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close