ත්‍රිවිධ රත්නයසංඝ රත්නය ��������������� ��������������� ��������� ��������� 1

��������������� ��������������� ��������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close