ත්‍රිවිධ රත්නයසංඝ රත්නය ������������ ��������������������� ��������������� ��������������� 1

������������ ��������������������� ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close