ත්‍රිවිධ රත්නයසංඝ රත්නය ������������ ��������������������� ��������������� ���������������

������������ ��������������������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close