නිවන් මගහේතු පල හේතුවට ලැබෙන ඵල ��������������� ������������������������ 1

��������������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close