නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ������������������������ ��������������� ������������ ��������������� ������������������������

������������������������ ��������������� ������������ ��������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close