නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ��������������� ������������������ ���������������������������

��������������� ������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close