නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ��������������������������������� ������������ ��������������� ��������������������� 11

��������������������������������� ������������ ��������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close