නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ��������������������������������� ������������ ��������������� ���������������������

��������������������������������� ������������ ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close