නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ������������������ ��������������������� ������������������

������������������ ��������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close