නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ������������������ ��������������������� ������������������ 20

������������������ ��������������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close