නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ������������������ ��������������������� 5

������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close