නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ������������������ ��������������������������������� 1

������������������ ��������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close