නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ������������������ ������������������ 1

������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close