නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ������������������ ������������������

������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close