නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ��������������������� ������������������ 1

��������������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close