නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ��������� ��������������������� 2

��������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close