නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ������ ��������� ��������� 5

������ ��������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close