නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ������������������ ������������ ������ ������������ ������������������ ���������������

������������������ ������������ ������ ������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close