නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ������������������������ ��������� 22

������������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close