නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ������������������ ������������ ������������������

������������������ ������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close