නිවන් මගආස්වාදයෝ භයානකයි ������������������ ��������������� ��������������� 6

������������������ ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close