නිවන් මග ������������������������������ ������������������������ ��������������������� ���������������������

������������������������������ ������������������������ ��������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close